Apakah Tanggungjawab Majikan untuk Kepelbagaian di Tempat Kerja?

Majikan mempunyai kewajipan untuk menyediakan pekerja dengan persekitaran kerja yang aman bebas dari diskriminasi, gangguan dan intimidasi. Tanpa latihan dan pengurusan yang betul, tempat kerja yang pelbagai dapat menjadi tempat pembiakan tingkah laku dan tindakan yang meningkat ke tahap amalan pekerjaan yang tidak sah dan tidak adil. Oleh itu, majikan mempunyai beberapa tanggungjawab mengenai kepelbagaian di tempat kerja.

Definisi Kepelbagaian Tempat Kerja

Sejak berlakunya undang-undang tanpa diskriminasi awal seperti Tajuk VII Akta Hak Sivil 1964, makna kepelbagaian berubah secara mendadak. Pada tahun 1960-an, kepelbagaian biasanya merujuk kepada perbezaan seperti bangsa, warna kulit, jantina, bangsa dan agama. Sebenarnya, Tajuk VII Akta Hak Sivil secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan faktor-faktor ini.

Pada tahun-tahun kemudian, makna kepelbagaian diperluas untuk merangkumi individu kurang upaya, pekerja berusia 40 tahun ke atas, dan veteran. Walau bagaimanapun, definisi kepelbagaian di tempat kerja tidak terhad kepada ciri dan status yang dikodkan oleh undang-undang. Kepelbagaian tempat kerja merangkumi perbezaan yang disebabkan oleh generasi dan budaya serta gaya dan pilihan kerja.

Komitmen Majikan terhadap Kepelbagaian

Sebilangan besar majikan menerbitkan pernyataan di laman web dan aplikasi pekerjaan mereka dan dalam buku panduan pekerja mereka yang menunjukkan komitmen untuk pekerjaan yang sama peluang. Majikan yang memenuhi kewajipan mereka sebagai majikan peluang sama memastikan syarikat diiktiraf sebagai syarikat yang menghargai kepelbagaian melalui komitmennya terhadap amalan pekerjaan yang adil. Oleh itu, satu tanggungjawab yang sangat penting diusahakan oleh majikan di mana kepelbagaian tempat kerja adalah komunikasi meluas mengenai dasar peluang sama rata.

Latihan dalam Undang-undang Tempat Kerja Kepelbagaian

Walau bagaimanapun, dasar komunikasi majikan yang berkaitan dengan kepelbagaian tempat kerja tidak berakhir dengan cap EOE (pekerja sama peluang). Majikan juga mempunyai tanggungjawab untuk melatih pekerja dan pengurus mengenai topik yang berkaitan dengan kepelbagaian. Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Sama AS sangat mengesyorkan komponen kepelbagaian tempat kerja dalam setiap tawaran latihan dan pembangunan majikan.

Agensi tersebut menyatakan: "Latihan semacam itu harus menjelaskan jenis tingkah laku yang melanggar dasar anti-gangguan majikan; keseriusan polisi; tanggungjawab penyelia dan pengurus ketika mereka mengetahui tentang dugaan gangguan; dan larangan membalas dendam." Pekerja baru, dari peringkat permulaan hingga pekerja berpengalaman dan dari kepemimpinan eksekutif hingga pekerja produksi barisan hadapan, mesti mendapat latihan syarikat mengenai kepelbagaian tempat kerja. Latihan yang berkesan mengajar pekerja bagaimana mengenali tingkah laku yang tidak sesuai dengan polisi dan tindakan syarikat yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap perbezaan di antara pekerja, pelanggan, vendor dan pembekal.

Inklusif

Peningkatan perhatian terhadap kepelbagaian di tempat kerja telah menghasilkan kata kerja baru yang merangkumi kata kunci yang digunakan untuk menggambarkan tanggungjawab majikan untuk mewujudkan tempat kerja yang mengenali dan menghargai kepelbagaian di kalangan pekerjanya. Inklusif adalah kata kunci. Majikan mempunyai tanggungjawab untuk berlatih - bukan hanya mengiklankan - inklusif.

Mempraktikkan keterangkuman bermaksud membuat inventori semua bakat, kemahiran dan kelayakan di tempat kerja dan menggunakannya untuk tujuan dua kali ganda: Beri peluang kepada pekerja dengan pelbagai bakat untuk menunjukkan kemahiran mereka dan meningkatkan daya tarikan syarikat ke pasaran yang lebih besar dengan memanfaatkan mereka yang pelbagai bakat.

Contoh penggunaan bakat yang pelbagai termasuk melakukan penilaian keperluan untuk wilayah yang tidak berkantor dan pasar yang belum dimanfaatkan. Mungkin syarikat itu ingin mengemukakan cadangan persekutuan untuk perkhidmatan yang memerlukan kemampuan berbilang bahasa. Mengenal pasti kemahiran berbahasa asing pekerja dapat meningkatkan kontrak perkhidmatan yang berjaya. Begitu juga, pekerja dengan kemampuan berbilang bahasa memperoleh peluang untuk menyumbangkan bakat mereka ketika ditugaskan dalam projek baru.

Amanat Undang-undang

Walaupun banyak majikan secara sukarela merangkumi kepelbagaian tempat kerja dan tanggungjawab sosial yang menyertainya, tanggungjawab majikan lain diberi mandat oleh undang-undang persekutuan, seperti yang dikehendaki oleh peruntukan dalam Perintah Eksekutif 11246. Perintah ini, yang dikeluarkan oleh Presiden Lyndon B. Johnson, mengatur syarat-syarat tindakan penegasan untuk kontraktor kerajaan tertentu.

Kesalahpahaman yang meluas mengenai tindakan afirmatif dan kepelbagaian tempat kerja adalah isu kuota. Kuota tidak dan tidak pernah diwajibkan oleh peraturan tindakan afirmatif. Walau bagaimanapun, majikan kontraktor kerajaan digalakkan untuk memperluas amalan pengambilan pekerja mereka melalui kaedah jangkauan yang menghasilkan lebih banyak pemohon yang berkelayakan. Majikan yang mempunyai keperluan pelaporan berdasarkan Perintah Eksekutif 11246 mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk mengenal pasti bagaimana mereka mencapai kepelbagaian di tempat kerja.